Carrer Gran, 104, 08295 Sant Vicenç de Castellet
939330462
svc.elniu@svc.cat

Quotes i tarifació

Escola bressol

Quotes i tarifació

Matrícula: 60 euros que cal abonar al mes de Juny.

Mensualitat: 11 quotes segons tarifació social (entre 50 euros fins a 160 euros) de setembre a juliol, en concepte d’escolarització.

Material: 25 euros anuals.

Servei de menjador: 6€ diaris pels infants que mengen menú de l’escola, i 3 euros pels infants que només gaudeixen del servei de monitoratge (nens i nenes menors d’un any).

  • Tarifació social quota bàsica

Els imports mensuals de la
quota bàsica (11 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el
nombre de persones del nucli familiar.

Per determinar el nivell
d’ingressos bruts de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà autorització
per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres
del nucli familiar.

Llindars de renda familiar segons el
nombre de membres:

IRSC      7.963,73     TRAMS  
Membres A B C D
2 11.951,60 14.934,49 17.927,39 23.903,19
3 14.341,91 17.927,39 21.512,87 28.683,83
4 16.732,23 20.915,29 25.098,35 33.464,47
5 19.122,55 23.903,19 28.683,83 38.245,10
6 21.512,87 26.891,09 32.269,31 43.025,74
7 23.903,19 29.878.99 35.854,79 47.806,38

Un cop aplicades les bonificacions, les
tarifes seran les següents:

Renda
familiar
Menor o
igual aA
Entre A
i B
Entre B
i C
Entre C
i D
Més
gran que D
Tarifa 1 2 3 4 5
%Bonificació 68.75% 50% 18.75% 6.25%  
Quota mensual 50,00 80,00 130,00 150,00 160,00